Miljö

Charkett har genom ett nära samarbete med kunder, leverantörer och myndigheter aktivt medverkat till att produkterna och tillverkningsprocesser ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Charkett insatser väger samman med vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Detta innebär att vårt miljöarbete präglas av helhetssyn och ständiga förbättringar.

Charkett omsorg om miljön genomsyrar all verksamhet och det dagliga arbetet.
Detta sker genom:
Att myndigheternas lagar och miljökrav efterlevs.

Genom regelbundet utbilda/informera säkerställer vi att produktionen hanteras på miljöriktigt sätt.

Lyssnar på våra kunder så vi kan hjälpa till i deras miljöarbete.

Kontinuerligt vidareutveckla våra medarbetare med inriktning på miljöhänsyn.

Att beakta miljöeffekter i samband med långsiktiga planer/ investeringsbeslut.